KOMUNIKAT w sprawie rekrutacji

                                    KOMUNIKAT  NR 1/20116

                     w  sprawie  rekrutacji na nowy rok szkolny  2016/2017 w  Samorządowym Przedszkolu w  Tuplicach

 

Rekrutacja do    Samorządowego  Przedszkola  w Tuplicach   odbywa się

od 29 lutego 2016 r.  do   31  marca 2016 r.  w  rekrutacji podstawowej do godz. 15:00,

oraz  od   5 maja   do 13  maja 2016 r.  do godz. 15:00  w rekrutacji  uzupełniającej.

 

Rodzice dzieci aktualnie uczęszczających mogą  złożyć   na rok szkolny 2016/2017 deklarację

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu,  w terminie

od  22  lutego  do  29 lutego 2016 r.  – wówczas  nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu.  Złożona  deklaracja gwarantuje miejsce w przedszkolu.

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na 2016/2017 r. można pobrać bezpośrednio w kancelarii przedszkola  oraz tutaj:

WNIOSEK 2016

 

Do przedszkola przyjmuje się dzieci  zamieszkałe  na terenie Gminy  Tuplice,

oraz z obwodu szkolnego Gminy Tuplice, z miejscowości  Rytwiny  i  i Dębinka.

 

    W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek,  niż  ilość wolnych miejsc w przedszkolu, przeprowadza się pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 

 • wielodzietność rodziny;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 •   niepełnosprawność rodzeństwa

Powyższe kryteria mają jednakową wartość. Komisja na potrzeby uporządkowaniaw kolejności od największej liczby punktów do liczby najmniejszej przyjmuje dla każdego kryterium wartość – „ 10”.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postepowanie rekrutacyjnego przez liczbę kandydatów przekraczającą liczbę miejsc dostępnych w przedszkolu, komisja przeprowadza dla tej grupy dzieci II etap postepowania kwalifikacyjnego.

 

    W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się następujące kryteria :

 • praca obojga  rodziców                                 –     9 pkt
 • deklarowany pobyt powyżej 5 godzin      –      8 pkt
 • rodzeństwo chodzące  do przedszkola     –    5 pkt

     Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające sytuację  rodzinną  dziecka:

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata ( oryginał)
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność kandydata; ( potwierdzone przez opiekuna kopie także kolejne dokumenty)
 • orzeczenie o niepełnosprawności rodzica/opiekuna lub rodziców/opiekunów kandydata lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.);
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 135
  ze zm.);
 • zaświadczenia o zatrudnieniu rodziców- oryginał

Terminarz   rekrutacji:

 

Lp. Czynności rekrutacyjne Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie deklaracji przez rodziców o kontynuowanie edukacji przedszkolnej dziecka

 

od 22 lutego 2016 r.

do 29 lutego 2016 r.

2. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
od 29 lutego 2016 r.

do 31 marca 2016 r.

od 5 maja 2016 r.

do 13 maja 2016 r.

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym,
w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 1 ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2015.2156 ze zm.)
od 1 kwietnia 2016 r.

do 6 kwietnia 2016 r.

do 19 maja 2016 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

do 15 kwietnia 2016 r.

 

do 20 maja 2016 r.
5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia
do 22 kwietnia 2016 r. do 27 maja 2016 r.
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
do 25 kwietnia 2016 r. do 30 maja 2016 r.

 

 

Na   podstawie  zarządzenia nr 8/2016  Wójta Gminy Tuplice z dnia 11 lutego 2016 roku

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym  na rok szkolny 2016/2017.

 

Wiosna wierszem malowana – konkurs recytatorski

wiosna (1)

WIERSZEM MALOWANA

        15 kwietnia w naszym przedszkolu odbyła się prezentacja wierszy o tematyce wiosennej. W konkursie uczestniczyło 30 dzieci ze wszystkich grup wiekowych. Utwory wybierali rodzice i w domu przygotowywali swoje pociechy do występu. Uroczystość przygotowała i poprowadziła pani Żaneta Kopacka. Wszystkie dzieci pięknie recytowały wiersze. 

Wszyscy otrzymali dyplomy i nagrody.

Komisja w składzie: Barbara Tomczyk, Krystyna Niewczas i Maryla Madczak, przyznała nawet kilka wyróżnień.

Nagrody wręczyły: Dyrektor Przedszkola Grażyna Głowacka, Maryla Madczak i Sekretarz Gminy Iwona Prokop.

Wyróżnieni:

Konkurs przyrodniczy

KONKURS PRZYRODNICZY

W poniedziałek 13 kwietnia odbył się konkurs przyrodniczy, który poprowadziła pani Beata Golis. W konkursie wzięły  udział przedstawiciele grupy 5-latków p. Katarzyny Mazurkiewicz i grupy 5-6-latków p. Beaty Golis.    

23 kwietnia dzieci z grupy pani Beatki będą reprezentowały nasze przedszkole na KONKURSIE PRZYRODNICZYM w Jeziorach Wysokich, relacja z imprezy wkrótce na naszej stronie.